AKTUALITĀTES

2014-05-12
Pirmie ekspedīciju rezultāti
 
 
Dabas eksperti sākuši aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijas apsekošanu, un pirmās ekspedīcijas devušas interesantus rezultātus.

Visvairāk jaunas informācijas iegūts par putniem - vairāku ekspedīciju laikā martā un aprīļa sākumā konstatētas 16 Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas putnu sugas. Ornitologs Gaidis Grandāns atzīst, ka īpaši nozīmīgs atradums ir iepriekš nezināmā zivjērgļa ligzda Šilovkas mežu masīvā. Šī suga līdz šim teritorijā bija novērota tikai barojoties, un ligzdošanas vieta nebija zināma. Tuvākajā laikā jaunatrastās zivjērgļa ligzdas apkārtnē tiks izveidots mikroliegums. Izdevies konstatēt arī citas putnu sugas, kuru ligzdošanas iecirkņos veidojami mikroliegumi: baltmugurdzenis (13 teritorijas), meža balodis (4 teritorijas), vidējais dzenis (7 teritorijas), apodziņš (6 teritorijas), ziemeļu gulbis (1 teritorija), melnais stārķis (1 teritorija). Šajos rajonos nākošo ekspedīciju laikā tiks meklētas ligzdas, lai varētu nodrošināt to aizsardzību un uzlabot reto un īpaši aizsargājamo putnu stāvokli teritorijā. Paldies brīvprātīgajiem - Andrim Ertam, Uldim Ļoļānam un Vitālijam Ignatjevam no Latvijas Pūču izpētes biedrības par palīdzību putnu uzskaišu veikšanā!

Botāniķis un biotopu eksperts Pēteris Evarts-Bunders apsekojumos konstatējis jaunas aizsargājamu biotopu - nogāžu un gravu mežu platības pie Daugavā ietekošajām mazajām upēm. Atrastas divas jaunas atradnes retai grīšļu sugai – matainajam grīslim (Carex pilosa), kā arī divas jaunas atradnes daudzgadīgajai mēnesenei (Lunaria rediviva), viena no atradnēm – ļoti plašā teritorijā. Netālu no Krāslavas atrastas arī jaunas meža silpurenes atradnes.