AKTUALITĀTES

2014-06-06
Solis tuvāk pārrobežu dabas teritorijas izveidei
 
2014. gada 4. jūnijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās tikšanās saistībā ar projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” īstenošanu.
Tikšanās rezultāti devuši nozīmīgu ieguldījumu pārrobežu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT) izveides virzībā – izstrādāts un savstarpēji saskaņots kopīgas pārrobežu ĪADT izveides vienošanās projekts, kā arī pārrunāta kopīgā pārvaldības plāna izstrāde.
 
Tikšanās dalībnieki iepazīstināti ar projekta gaitā paveikto – notikušas pirmās dabas ekspertu ekspedīcijas Latvijā un Baltkrievijā, kā rezultātā aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” konstatētas vairākas aizsargājamo putnu sugu un dzīvotņu atradnes, savukārt Baltkrievijā veikta aizsargājamo sugu izpēte pierobežā. Tāpat, šobrīd par iebraukšanu ĪADT “Augšdaugava” vēsta pie valsts autoceļiem uzstādītās informācijas zīmes, savukārt Naujenē un Braslavā par topošo pārrobežu dabas teritoriju tiek izstrādātas interaktīvas ekspozīcijas, kas interesentiem būs apskatāmas jau septembrī.
 
Būtiski atzīmēt, ka projekta mērķis nav ĪADT statusa noteikšana jaunām dabas teritorijām, bet gan kopīgas pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveide, savstarpēji saskaņojot jau esošu, dabā pastāvošu ĪADT – aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” Latvijā un nacionālā parka “Braslavas ezeri” Baltkrievijā – pārvaldības principus.
 
Projekta gaitā tiks ieviestas savstarpēji saskaņotas aktivitātes abās teritorijas pusēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārrobežu ĪADT pārvaldības efektivitātē. Projekta gala rezultātā tiks izveidota kopīga pārrobežu ĪADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija, veicināta sabiedrības informētība par šo teritoriju, kā arī izveidota vienota administratīva struktūra turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai.
 
Pārrobežu ĪADT izveide sniegs būtisku pieredzi dabas aizsardzības un teritorijas ilgtspējīgas attīstības problēmu risināšanā starpvalstu līmenī, kā arī radīs priekšnoteikumus mērķtiecīgākai darbībai Eiropas pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.
 
Projekts tiek realizēts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros.